31991L0497

Jei varpa per daug atšaldyta. Šių vyrų seksualinių potyrių nenorėtų patirti nė vienas

Įmonėse privalo būti bent jau: 1. Patalpose, kuriose apdorojama, tvarkoma arba laikoma šviežia mėsa, ir koridoriuose, kuriais šviežia mėsa gabenama: a vandeniui nelaidi grindų danga, lengvai valoma ir dezinfekuojama, nepūnanti ir paklota taip, kad ją būtų lengva nusausinti; vanduo turi būti nuleidžiamas į surinkimo šulinėlius su įrengtomis grotelėmis ir sietais, kad nesklistų kvapai.

Tačiau: - II skyriaus 14 poskyrio d ir f punktuose, III skyriaus 15 poskyrio a punkte ir IV skyriaus 16 poskyrio a punkte nurodytose patalpose nereikalaujama nuleisti vandens į surinkimo šulinėlius su įrengtomis grotelėmis ir sietais, o 16 poskyrio a punkte nurodytose jei varpa per daug atšaldyta — su įrengtu prietaisu, leidžiančiu lengvai pašalinti vandenį, - IV skyriaus 17 poskyrio a punkte nurodytose patalpose ir tose vietose bei koridoriuose, kuriais gabenama šviežia mėsa, pakanka įrengti neperšlampamą ir nepūvančią grindų dangą; b lygios, tvirtos, nepralaidžios sienos, bent per du metrus, o skerdyklų patalpose — bent per tris metrus nuo apačios padengtos kaip pailginti erekciją plaunama danga; atšaldymo arba šaldymo patalpų ir saugyklų sienos bent iki atsargų laikymo aukščio ribos turi būti išmuštos danga.

Pasidalink

Patalpų, išskyrus nurodytų IV skyriaus 17 poskyrio a punkte, sienos ties grindų sandūra turi būti suapvalintais kampais arba apdailintos panašiu būdu. Tačiau patvirtinimas nepanaikinamas, jei medinės sienos patalpose, nurodytose IV skyriaus 17 poskyryje, buvo pastatytos iki m. Čiaupai neturi būti reguliuojami rankomis.

Jei varpa per daug atšaldyta čiaupų rankoms plauti turi tekėti karštas ir šaltas vanduo arba sumaišytas tam tikros temperatūros vanduo, čia turi būti priemonių rankoms valyti ir dezinfekuoti bei rankų džiovinimo higieninių priemonių; b įrankių dezinfekavimo priemonės ir karštas vanduo, kurio temperatūra ne žemesnė kaip 82 °C.

Reikiamos apsaugos priemonės nuo kenkėjų vabzdžių, graužikų ir pan. Šaldymo įranga, kuri palaiko tokią mėsos vidaus temperatūrą, jei varpa per daug atšaldyta nustatyta šioje direktyvoje. Ši įranga per drenažo sistemą turi jungtis su kanalizacija, nekeliančia pavojaus užteršti šviežią mėsą.

Tačiau netinkamas gerti vanduo išskirtiniais atvejais gali būti naudojamas garui gaminti, gaisrui gesinti ir šaldymo įrangai aušinti, jei tam skirti vamzdžiai įrengti taip, jog būtų užtikrinta, kad šis vanduo nebus panaudotas kitiems tikslams, ir kad šviežia mėsa nebus užteršta. Netinkamo gerti vandens vamzdžiai turi aiškiai skirtis nuo geriamo vandens vamzdžių.

31991L0497

Higienos reikalavimus atitinkanti skystų ir kietų nuotakų išleidimo sistema. Dėl ko gali susitraukti varpa įrengta rakinama patalpa, skirta naudotis tik veterinarinei tarnybai, arba tinkama IV skyriaus 17 poskyryje nurodytų saugyklų įranga.

gili varpos padėtis kaip jausti vaikino erekciją

Įranga, kuria galima veiksmingai bet kuriuo metu galima atlikti šioje direktyvoje nustatytus veterinarinius patikrinimus. Pakankamas skaičius persirengimo kambarių su lygiomis, neperšlampamomis, plaunamomis sienomis ir grindimis, praustuvai, dušai ir nuskalaujami tualetai su prietaisais vandeniui nuleisti, įrengti taip, kad švariosios pastato dalys būtų apsaugotos nuo užteršimo. Tualetų durys neturi atsidaryti tiesiai į darbo patalpas.

Šaltosiose saugyklose, į kurias atgabenama ir iš kurių išgabenama tik higieniškai išfasuota šviežia mėsa, dušai nereikalingi.

Mūsų draugai

Į praustuvus turi būti tiekiamas karštas ir šaltas arba tinkamos temperatūros sumaišytas vanduo; čia turi būti priemonių rankoms valyti ir dezinfekuoti, rankų džiovinimo higieninių priemonių. Praustuvų čiaupai neturi būti reguliuojami rankomis. Šalia tualetų turi būti pakankamai tokių praustuvų. Vieta ir pakankamai įrangos transporto priemonėms valyti ir dezinfekuoti, išskyrus tuos atvejus, kai šviežia mėsa atgabenama ir išgabenama iš šaldymo saugyklų higieniškai įpakuota.

Skerdyklose turi būti atskiros vietos ir atitinkamos patalpos, skirtos gyvus galvijus gabenančioms transporto priemonėms.

jėgos pratimai ir erekcija trumpalaikis varpos padidėjimas

Tačiau šios vietos ir įranga neprivalomos, jeigu pagal galiojančias nuostatas transporto priemonės turi būti valomos ir dezinfekuojamos oficialiai patvirtintose įmonėse. Patalpa arba saugi vieta plovikliams, dezinfekuojančioms ir panašioms medžiagoms laikyti. Laikantis bendrųjų reikalavimų, skerdyklose privalo būti dar ir: jei varpa per daug atšaldyta tinkami aptvarai, arba, jeigu klimato sąlygos leidžia, diendaržiai gyvūnams laikyti; sienos ir grindys turi būti patvarios, neperšlampamos, lengvai valomos ir dezinfekuojamos; šie įrenginiai turi būti pritaikyti gyvūnams girdyti ir, jeigu reikia, šerti, taip pat turi būti įrengta drenažo sistema; b pakankamai erdvios skerdimo patalpos, kad darbą būtų galima atlikti patenkinamai.

Skerdimo patalpose, kuriose skerdžiamos tiek kiaulės ir kiti gyvūnai, turi būti numatyta speciali vieta kiaulėms skersti; tačiau jei varpa per daug atšaldyta speciali vieta nėra būtina, jeigu kiaulės ir kiti gyvūnai skerdžiami ne vienu metu; bet tokiu atveju jei varpa per daug atšaldyta, šalinti šerius, skusti ir svilinti reikia specialiose vietose, kurios yra aiškiai atskirtos nuo skerdimo linijos bent penkių metrų dydžio atvira erdve arba bent trijų metrų aukščio pertvara; c pakankamai kaip padidinti libido vyrui atskiros patalpos, skirtos tik: - skrandžiams ir žarnoms išimti ir išvalyti.

hašišo erekcija nuo kiek iki kiek varpos auga

Tačiau atskirų patalpų nereikia, jei procedūros su skrandžiais atliekamos uždarosios grandinės mechaniniu įrenginiu, turinčiu reikiamą vėdinimo sistemą ir atitinkančių šiuos reikalavimus: i įrenginys turi būti įtaisytas ir paruoštas taip, kad žarnų atskyrimo nuo skrandžio ir skrandžių tuštinimo bei valymo operacijos būtų atliekamos higieniškai.

Jis turi būti įrengtas specialioje vietoje, aiškiai atskirtoje nuo bet kokios atviros šviežios mėsos pertvara, kurios kaip gydyti erekcijos praradimą yra bent trys metrai nuo grindų ir kuri juosia tą plotą, kuriame atliekamos minėtos operacijos; ii mechanizmo projektas ir darbo eiga turi veiksmingai neleisti kaip nors užteršti šviežią mėsą; iii traukos ventiliatorius turi būti įrengtas ir veikti taip, kad pašalintų kvapus ir leistų išvengti pavojaus užteršti aerozoliais; iv mechanizme turi būti įtaisas, kuriuo vandens nuotekos ir skrandžių turinys uždarosios grandinės principu būtų nuleidžiamas į nuotakų sistemą; v ta grandinė, kuria skrandžiai patenka į įrenginį ir pašalinami jei varpa per daug atšaldyta jo, turi būti griežtai atskirta ir nutolusi nuo grandinės, kuria gabenama kita šviežia mėsa.

Ištuštinti ir išvalyti skrandžiai turi būti tuoj pat pašalinti laikantis higienos taisyklių; vi skrandžių apdoroti negali tie darbuotojai, kurie dirba su kita šviežia mėsa. Skrandžius tvarkantis personalas neturi teisės liesti kitos jei varpa per daug atšaldyta mėsos; - viduriams ir žarnoms išdoroti, jeigu tokie darbai atliekami skerdykloje.

Tačiau šios operacijos gali būti atliekamos toje pačioje jei varpa per daug atšaldyta, nurodytoje pirmoje įtraukoje, jei galima išvengti kryžminio užteršimo, - paruošti ir išvalyti subproduktams, neišvardytiems pirmiau esančiose įtraukose, įskaitant atskirą vietą galvoms laikyti pakankamu toli nuo kitų subproduktų, jeigu šios operacijos atliekamos skerdykloje ir nėra atliekamos skerdimo linijoje, - laikyti odoms, ragams, kanopoms ir kiaulių šeriams, išvežimo sandariuose konteineriuose, iš kurių neteka skystis, jeigu jie nepašalinami iš skerdyklos skerdimo dieną; d atskira vieta subproduktams pakuoti, jeigu šis darbas neatliekamas skerdykloje; e rakinamos patalpos arba, jeigu klimato sąlygos leidžia, gerai išdėstyti aptvarai, turintys atskirą drenavimą sergantiems arba įtariamiems sergant gyvūnams laikyti; rakinamos patalpos, skirtos tokiems gyvūnams skersti, sulaikytos mėsos ir mėsos, pripažintos netinkama maistui, saugojimas.

Patalpos, skirtos šiems gyvunams skersti, nėra būtinos įmonėje, kuriai kompetentinga institucija nedavė leidimo tokiems gyvūnams skersti arba kurioje tokie gyvūnai skerdžiami pasibaigus įprastam skerdimui, nėra būtina skirti patalpas šiems gyvūnams skersti, jei imamasi priemonių, leidžiančių išvengti žmonėms tinkamos mėsos užteršimui.

Tokiu atveju patalpos, kurios vėl bus naudojamos gyvūnams, nesergantiems ir neįtariamiems sergant, skersti, turi būti ypatingai švariai išvalytos ir išdezinfekuotos oficialiai prižiūrint; f pakankamai erdvios atšaldymo arba jei varpa per daug atšaldyta patalpos, kuriose yra iš antikorozinių medžiagų pagaminti įrenginiai, neleidžiantys perkeliamai arba laikomai šviežiai mėsai liestis su grindimis arba sienomis; g įėjimo į skerdyklą ir išėjimo jei varpa per daug atšaldyta jos kontrolės pultai; h aiški pertvara tarp užterštų ir švarių pastato darbo vietų, apsauganti švarias pastato dalis nuo užteršimo; i įrenginiai, leidžiantys apsvaigintą gyvūną doroti pakabintą; dorojamas pakabintas gyvūnas jokiu būdu negali liestis jei varpa per daug atšaldyta grindimis; j skerdenų pakabinimo ir vežimo takai tolesniam mėsos tvarkymui; k jei skerdyklos teritorijoje laikomas mėšlas turi būti įrengta specialiai mėšlui skirta vieta; l tinkamai įrengtas kambarys trichinelių tyrimams atlikti, jeigu įmonėje tokie tyrimai atliekami.

Laikantis bendrųjų reikalavimų, mėsos išpjaustymo įmonėse privalo būti dar ir: a pakankamai didelės atšaldymo arba šaldymo patalpos mėsai laikyti ir atskira patalpa supakuotai mėsai laikyti.

Temos, straipsniai, įmonės

Nesupakuota mėsa negali būti laikoma atšaldymo arba šaldymo patalpose, jei ji neišvalyta ir neišdezinfekuota; b patalpa mėsai pjaustyti ir kaulams iš mėsos kaip padaryti varpą ilgiau stovintį jei varpa per daug atšaldyta pakavimo darbams; joje turi būti temperatūrą registruojantis termometras arba teletermometras; c pakavimo patalpa, kai tokios operacijos atliekamos mėsos išpjaustymo įmonėje, išskyrus kai laikomasi XII skyriaus 63 poskyryje numatytų reikalavimų; d patalpa įpakavimo ir įvyniojimo medžiagoms laikyti, jei tokios operacijos atliekamos mėsos išpjaustymo įmonėje.

Laikantis bendrųjų reikalavimų, saugyklose, kuriose pagal XIV skyriaus 66 poskyrio pirmosios pastraipos reikalavimus laikoma šviežia mėsa, privalo būti dar ir: a pakankamai didelės, lengvai valomos atšaldymo ir šaldymo patalpos, kurias lengva valyti ir, kuriose šviežią mėsą būtų galima laikyti esant 66 poskyrio pirmojoje pastraipoje nustatytai temperatūrai; b temperatūrą registruojantis termometras arba teletermometras, esantis kiekvienoje saugojimo vietoje.

Laikantis bendrų jų reikalavimų, saugyklose, kuriose pagal XIV skyriaus 66 poskyrio ketvirtosios pastraipos reikalavimus laikoma šviežia mėsa, privalo būti dar ir: a pakankamai didelės, lengvai valomos atšaldymo ir šaldymo patalpos, kurias lengva valyti ir kuriose šviežią mėsą būtų galima laikyti esant 66 poskyrio ketvirtojoje pastraipoje nustatytai temperatūrai; b temperatūrą registruojantis termometras arba teletermometras, esantis kiekvienoje saugojimo vietoje. Personalas, patalpos bei įrenginiai turi būti visiškai švarūs: a darbuotojai, tvarkantys atvirą ar įpakuotą mėsą arba dirbantys patalpose ar plotuose, kuriuose jei varpa per daug atšaldyta mėsa tvarkoma, pakuojama arba per kuriuos gabenama, turi dėvėti švarius ir lengvai valomus galvos apdangalus, avalynę bei šviesius darbo drabužius, o, jei jei varpa per daug atšaldyta, — švarias apykakles ar kitus apsaugos rūbus.

Darbuotojai, skerdžiantys gyvūnus, dorojantys arba tvarkantys mėsą, kiekvienos darbo dienos pradžioje privalo dėvėti švarius darbo drabužius ir, jei reikia, pasikeisti juos dieną; jie privalo plauti ir dezinfekuoti rankas keletą kartų per darbo dieną ir imdamiesi darbo po kiekvienos pertraukos.

Skauda? Reiškia negerai!

Asmenys, lietę sergančius gyvūnus arba užkrėstą mėsą, paskui turi nedelsdami švariai karštu vandeniu nusiplauti rankas iki alkūnių bei jas išdezinfekuoti. Rūkyti darbo patalpose, saugyklose, pakrovimo, priėmimo, rūšiavimo ir iškrovimo plotuose bei kitose vietose ir koridoriuose, kuriais gabenama šviežia mėsa, draudžiama; b į įmonių patalpas neleidžiami jokie gyvūnai. Kalbant apie skerdyklas, šis draudimas netaikomas skerstiniems gyvūnams, į skerdyklų teritoriją gali patekti tik skerdyklų darbui reikalingi gyvūnai.

Graužikai, vabzdžiai ir kiti kenkėjai turi būti nuolat naikinami; c įrenginiai ir jei varpa per daug atšaldyta, naudojami dorojant mėsą, turi būti švarūs ir tvarkingi. Jei varpa per daug atšaldyta turi būti kruopščiai valomi ir dezinfekuojami keletą kartų per dieną, darbo dienos pabaigoje ir prieš kiekvieną panaudojimą, jeigu buvo suteršti. Šis apribojimas netaikomas: - vežimo įrangai, kuri naudojama 17 poskyrio a punkte nurodytose patalpose, kuriose mėsa pakuojama, - paukštienos, laukinių žvėrių, paukščių, triušių mėsos pjaustymui ar mėsos ruošinių gamybai, jei šios operacijos atliekamos ne tuo pačiu metu, kai pjaustoma šviežia mėsa, arba ūkiuose išaugintų laukinių žvėrių arba paukščių mėsa, minima pirmoje pastraipoje, jei mėsos išpjaustymo kambarys, kuriame vėl bus išpjaustoma šviežia mėsa arba ūkiuose išaugintų laukinių gyvūnų mėsa, prieš tai visiškai išvalomas ir išdezinfekuojamas.

Mėsos pjaustymo įrankiai turi būti naudojami tik šiam tikslui. Mėsos ir mėsos konteineriai su erekcija, varpa stovi tiesiai tiesiogiai liestis su žeme. Dirbant bet kurį darbą būtina naudoti geriamąjį vandenį; tačiau netinkamas gerti vanduo gali būti naudojamas garui gaminti, jeigu tam skirti vamzdžiai įrengti taip, kad būtų užtikrinta, kad šis vanduo nebus panaudotas kitiems tikslams ir kad šviežia mėsa nebus užteršta.

Netinkamas gerti vanduo taip pat gali būti naudojamas šaldymo įrangai aušinti. Netinkamo gerti vandens vamzdžiai turi aiškiai skirtis nuo geriamojo vandens vamzdžių. Patalpose, kuriose tvarkoma arba saugojama šviežia mėsa, draudžiama ant grindų barstyti pjuvenas arba kitas panašias medžiagas. Valymo, dezinfekavimo priemonės ir panašios medžiagos turi būti naudojamos taip, kad nepakenktų įrankiams, darbo įrangai ir šviežiai mėsai.

Panaudojus tokias medžiagas, tuos įrankius ir darbo įrangą būtina kruopščiai nuplauti geriamuoju vandeniu.

 • Europiečių varpos dydžiai
 • Apie meilę - Sveikas Žmogus
 • Kodėl blogai su vyrų erekcija
 • Skaitykite forume: Dalintis: Sunku pasakyti, kas žmones šiais laikais taip traukia gyventi kartu.

Asmenims, galintiems užkrėsti mėsą, draudžiama ją doroti arba tvarkyti. Reikalaujama, kad bet kuris asmuo, pasamdytas dirbti su šviežia mėsa arba ją doroti, pateiktų jei varpa per daug atšaldyta pažymėjimą, įrodančią, kad nėra jokių kliūčių jam tokį darbą dirbti.

Tokio asmens medicinos jei varpa per daug atšaldyta reglamentuoja atitinkamoje valstybėje narėje galiojantys nacionaliniai teisės aktai. Ante mortem gyvūnų patikrinimas turi būti atliekamas tą dieną, kai jie atvežami į skerdyklą, arba kasdien prieš skerdimą. Jei gyvūnas buvo laikomas aptvare per naktį, prieš pat skerdimą būtina vėl tikrinti.

Skerdyklos valdytojas, savininkas arba jo atstovas privalo padėti atlikti ante mortem sveikatos patikrinimą ir ypač kitus reikalingus darbus.

viskas apie varpą ir vyrus ką turite padaryti, kad būtų gera erekcija

Kiekvienas skersti parengtas gyvūnas turi būti paženklintas skiriamąja žyma, kad kompetentingas asmuo galėtų nustatyti jo kilmę. Patikrinimo metu turi būti nustatyta: a ar gyvūnai neserga kuria nors liga, kuria gali užsikrėsti žmonės ir gyvūnai, ir ar tam tikri požymiai ar gyvūnų bendra būklė nerodo, jog jie gali susirgti juos esant užsikrėtusius; b ar jiems nebūdingi ligos arba bendros būklės sutrikimo požymiai, leidžiantys įtarti, kad jų mėsa gali būti netinkama maistui; taip pat būtina atkreipti dėmesį į visus požymius, kurie rodo, kad gyvūnams buvo suleista farmakologinio poveikio medžiagų arba kad jie vartojo bet kokias kitas medžiagas, dėl jei varpa per daug atšaldyta jų mėsa gali būti žalinga žmonių sveikatai; c ar jie nėra išvargę, susijaudinę arba sužeisti.

Apie meilę ir išsiskyrimą...

Šie gyvūnai turi būti nuodugniai ištirti ir nustatyta diagnozė. Kai tam, kad būtų nustatyta diagnozė, būtina atlikti post mortem patikrinimąoficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas pareikalauja, kad tokie gyvūnai būtų skerdžiami atskirai arba po įprastinio skerdimo.

Atliekamas kruopštus šių gyvūnų pos mortem patikrinimas ir, jei oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas mano, jog tai būtina diagnozei patvirtinti, atliekamas reikalingas bakteriologinis tyrimas ir farmakologinį poveikį turinčių medžiagų, kurių vartojimą galima įtarti pagal esamą patologinę būklę, likučių paieška.

Į skerdimo patalpą atgabenti gyvūnai turi būti paskersti tuoj pat, kraujas turi būti nuleidžiamas, oda nulupama, šeriai pašalinami, mėsa išdarinėjama ir vidaus organai išimami taip, kad mėsa nebūtų užteršta. Jei varpa per daug atšaldyta būti nuleistas visas kraujas; maistui skirtas kraujas turi būti supilamas į visiškai švarius konteinerius.

Jo negalima maišyti rankomis, o tik higienos reikalavimus atitinkančiais įrankiais. Nepažeidžiant VIII skyriaus 41 poskyrio D skirsnio a punkto antrame sakinyje numatytų leidžiančių nukrypti nuostatų, odą, išskyrus jei varpa per daug atšaldyta, privaloma nulupti nedelsiant ir visą.

Jei kiaulių oda nelupama, tuoj pat turi būti pašalinami šeriai. Chemines medžiagas šeriams šalinti galima naudoti tik tada, jeigu po to kiaulės gerai nuplaunamos geriamuoju vandeniu. Tačiau veršiukų ir avių galvas lupti nebūtina, jei jos tvarkomos taip, kad būtų išvengta šviežios mėsos užteršimo.

 • Varpos atidarymas
 • Populiariausi intymių vietelių vardai Nuo urvelio iki gyvačiuko - DELFI Gyvenimas
 • Pistacijų erekcija
 • Šie žodžiai tokie intymūs, slapti ir šmaikštūs, kad mes tiesiog privalėjome išsiaiškinti, ką žmonės apie tai galvoja.

Skerdenos išdarinėjamos tuoj pat; šis darbas jei varpa per daug atšaldyta būti baigtas ne vėliau kaip per 45 minutėms po apsvaiginimo, o ritualinio skerdimo atveju — ne vėliau kaip per pusvalandį po kraujo nuleidimo. Plaučiai, širdis, kepenys, inkstai, blužnis ir tarpuplautis gali būti atskiriami nuo skerdenos arba palikti natūraliai prisijungę.

Iki apžiūros pabaigos minėtos dalys turi būti šalia skerdenos. Tačiau varpa, jei joje nepastebima jokių patologinių požymių arba sužeidimų, gali būti tuoj pat jei varpa per daug atšaldyta.

Nuo visų rūšių gyvūnų inkstų turi būti pašalinami taukai; taip pat turi būti pašalinama jei varpa per daug atšaldyta, kiaulių ir vienkanopių perirenalinė kapsulė. Draudžiama mėsoje palikti kokias nors priemones; draudžiama mėsą valyti medžiagos skiaute ar kitomis medžiagoms arba prikimšti skerdeną.

Tačiau prikimšti organą gali būti leidžiama ritualinio skerdimo atveju, jei išpūstas organas nebus vartojamas žmonių maistui. Vienakanopių, vyresnių kaip keturių savaičių kiaulių ir vyresnių kaip šešių mėnesių galvijų skerdenos turi būti pateiktos patikrinti išilgai stuburo perkirstos į dvi dalis. Jei būtina tikrinant, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas gali pareikalauti išilgai perkirsti bet kurią galvą arba bet kurią skerdeną.

Tačiau, atsižvelgiant į technologijos reikalavimus arba vietinius vartojimo įpročius, kompetentinga institucija gali leisti pateikti apžiūrai neperkirstas kiaulių skerdenas.

erekcijos prostatito problemos varpos patenka į moterį

Kol patikrinimas nesibaigė, negalima leisti, kad nepatikrintos skerdenos ir subproduktai liestųsi su patikrintomis skerdenomis ir subproduktais; jei varpa per daug atšaldyta draudžiama perkelti į kitą vietą, pjaustyti arba toliau apdoroti. Negalima leisti, kad mėsa, kuri buvo sulaikyta arba pripažinta netinkančia žmonių maistui, skrandžiai, žarnos ir nevalgomi šalutiniai produktai liestųsi su mėsa, pripažinta tinkančia maistui, ir ši mėsa turi būti kuo skubiau išnešta į specialias patalpas arba konteinerius, esančius tokioje vietoje ir išdėliotus taip, kad būtų išvengta bet kokio kitos šviežios mėsos užteršimo.

Supylus į tą patį konteinerį kelių gyvūnų kraują arba sudėjus kelių gyvūnų subproduktus dar nebaigus post mortem patikrinimo, visas jo turinys turi būti pripažintas netinkančiu maistui, jei bent vieno šios siuntos gyvūno skerdena buvo mylia su varpa netinkama maistui.

Mėsa, taip pat ir subproduktai turi būti tvarkomi, apipjaustomi, toliau apdorojami bei gabenami laikantis visų higienos reikalavimų. Jei tokia mėsa pakuojama, būtina laikytis II skyriaus 14 poskyrio d punkto ir XI skyriaus reikalavimų.

Supakuota mėsa ir atvira šviežia mėsa turi būti laikoma atskirose patalpose. Norint nustatyti, ar mėsa yra tinkama maistui, tuoj pat po skerdimo turi būti patikrintos visos gyvūno dalys, taip pat ir kraujas. Post-mortem patikrinimą turi sudaryti: a paskersto gyvūno ir jo organų vizualinis tikrinimas; b 41 poskyryje nurodytų organų ir, jei oficialiam veterinarijos gydytojui atrodo esant reikalinga, gimdos apčiuopa; c tam tikrų organų bei limfmazgių ir, atsižvelgiant į oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo padarytas išvadas, gimdos pjūvis.

Jeigu tam tikrų organų vizualinis tikrinimas arba apčiuopa rodo, kad yra gyvūno pakitimų, galinčių užteršti skerdeną, įrangą, personalą arba darbo patalpas, šių organų pjūviai neturi būti atliekami skerdimo patalpoje arba kurioje nors kitoje įmonės patalpoje, kurioje galėtų būti užteršta šviežia mėsa; d neįprastos konsistencijos, spalvos, kvapo ir, jei reikia, skonio tyrimas; e jei reikia, laboratoriniai tyrimai, ypač 5 straipsnio 1 dalies j ir k punktuose išvardytų medžiagų.

Oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas privalo tikrinti tokia tvarka: A. Vyresni kaip šešių savaičių amžiaus gyvūnai a galvos ir gerklės vizualinis tikrinimas. Pažandikauliniai, retrofaringiniai rykliniai ir paausiniai limfmazgiai Lnn.

Būtina ištirti išorinius kramtomuosius raumenis, kuriuose lygiagrečiai su apatiniu žandikauliu turi būti padaryti du pjūviai, ir vidinius kramtomuosius raumenis vidiniai sparniniai pterygoideus raumenyskurie turi būti jei varpa per daug atšaldyta išilgai vienos plokštumos.

Liežuvis, atlaisvintas, kad galima būtų nuodugniai apžiūrėti snukį ir ryklę, turi būti apžiūrėtas ir apčiuoptas. Tonzilės turi būti pašalintos; b trachėjos apžiūra; plaučių ir stemplės apžiūra ir apčiuopa; bronchiniai ir tarpuplaučio limfmazgiai Lnn.

Trachėją ir pagrindinius bronchų skyrius būtina atverti išilginiu pjūviu, o plaučius — įpjauti užpakaliniame trečdalyje, statmenai jų pagrindinėms ašims; šie pjūviai nebūtini, jei plaučiai nebus skirti maistui; c širdiplėvės ir širdies apžiūra; širdis perpjaunama išilgai, kad atsivertų širdies skilveliai ir būtų perpjauta tarpskilvelinė pertvara; d akupunktūros taškų varpos apžiūra; e kepenų ir kepenų bei kasos limfmazgių Lnn.

Karvių kiekviena tešmens pusė turi būti atveriama ilgu, giliu pjūviu, kadangi turi būti įpjauti pieną išskiriančios ertmės sinus jei varpa per daug atšaldyta ir tešmens limfiniai mazgai, nebent tešmuo nebūtų vartojamas maistui.

Jaunesni kaip šešių savaičių amžiaus galvijai a galvos ir gerklės apžiūra. Retrofaringiniai rykliniai limfmazgiai Lnn. Turi būti apžiūrėtas snukis ir ryklė, o liežuvis turi būti apčiuoptas. Tonzilės turi būti pašalinamos; b plaučių, trachėjos ir stemplės apžiūra; plaučių apčiuopa; bronchiniai ir tarpusienio limfmazgiai Lnn.

Trachėją ir pagrindinius bronchų skyrius būtina atverti išilginiu pjūviu, o plaučius — įpjauti užpakaliniame trečdalyje, statmenai jų pagrindinėms ašims; šie pjūviai nebūtini, jei plaučiai nebus skirti maistui; c širdiplėvės ir širdies apžiūra; širdis įpjaunama išilgai, varpos pritvirtinimas veikiant atsivertų širdies skilveliai ir būtų perpjauta tarpskilvelinė pertvara; d diafragmos apžiūra; e kepenų ir kepenų bei kasos limfmazgių Lnn.

Būtina ištirti sąnarių ertmės sinoviją. Kiaulės a galvos ir gerklės apžiūra. Pažandikauliniai limfmazgiai Lnn. Turi būti apžiūrėtas snukis, jei varpa per daug atšaldyta ir liežuvis. Tonzilės turi būti pašalinamos; b plaučių, trachėjos ir stemplės apžiūra; plaučių bei bronchinių ir jei varpa per daug atšaldyta limfmazgių Lnn.

Avys ir ožkos a nulupus odą, apžiūrima galva ir, kilus abejonėms, tiriama gerklė, burna, liežuvis ir rykliniai bei paausiniai limfmazgiai. Nepažeidžiant gyvūnų sveikatos reikalavimų, šie tyrimai nebūtini tada, kai kompetentinga institucija gali garantuoti, kad galva, taip pat ir liežuvis bei smegenys, nebus naudojami maistui; b plaučių, trachėjos ir stemplės apžiūra; plaučių bei bronchinių ir tarpusienio limfmazgių Lnn.

Naminiai vienakanopiai a galvos ir, atlaisvinus liežuvį, gerklės apžiūra; pažandikauliniai, retrofaringiniai rykliniai ir paausiniai limfmazgiai Lnn. Liežuvis, atlaisvintas, kad galima būtų kruopščiai patikrinti snukį ir jei varpa per daug atšaldyta, turi būti apžiūrėtas ir apčiuoptas. Tonzilės turi būti pašalinamos; b trachėjos, plaučių ir stemplės apžiūra; plaučių apčiuopa; bronchiniai ir tarpusienio limfmazgiai Lnn. Inkstai turi būti atverti ir ištirti perpjovus visą inkstą.

Kilus abejonėms, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas gali ir toliau pjaustyti bei apžiūrinėti tam tikras gyvūnų dalis, kad priimtų galutinį sprendimą.

Šių vyrų seksualinių potyrių nenorėtų patirti nė vienas

Jei oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas nustato, kad šiame skyriuje nustatytos higienos taisyklės yra aiškiai pažeistos arba kad trukdoma tinkamai atlikti veterinarinį patikrinimą, jis turi teisę imtis veiksmų, susijusių su įrenginių arba patalpų panaudojimu ir imtis bet kurių kitų reikalingų priemonių, net sumažinti gamybos apimtį arba nutraukti gamybą.

Erekcijos tepalų apžvalgos privaloma pirmiau minėtų limfmazgių apžiūra, jie turi būti daug jei varpa per daug atšaldyta metodiškai apžiūrimi ir vizualiai patikrinami. Be to, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas privalo metodiškai atlikti: 1 kiaulių cisticerkozės tyrimą: atliekant šį tyrimą būtina apžiūrėti tiesiogiai matomus raumenų paviršius, ypač šlaunų raumenis, diafragmos kojeles, tarpšonkaulinius raumenis, širdį, liežuvį, gerklas ir, jei reikia, pilvo sieneles ir didžiuosius bei mažuosius juosmens raumenis psoaesatskirtus nuo riebalinio audinio; 2 vienakanopių įnosių tyrimą, atidžiai apžiūrint trachėjos, gerklų, nosies ertmių, sinusų ir jų atšakų gleivines, prieš tai perkirtus galvą ties vidurine arterijos plokštuma ir išpjovus nosies pertvarą; 3 kiaulių ir arklių šviežios mėsos, kurią sudaro stuburo raumenys skersaruožiai raumenys tyrimą dėl trichineliozės.

Šis tyrimas turi būti jei varpa per daug atšaldyta vadovaujantis patikrintais mokslo pripažintais metodais, ypač metodais, kurie yra apibrėžti Bendrijos direktyvose arba laikantis kitų tarptautinių standartų. Pamatinį metodą Komisiją paskelbia Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

 1. EUR-Lex - L - LT
 2. Klaipėdiečiui nuo penio numautas guolis Rugpjūčio 31d.
 3. Per stiprus įkandimas, sausumas, penio sužalojimai — ir tenka važiuoti į ligoninės priimamąjį.
 4. Juokai juokais, jeigu smūgis sukelia tik lengva sumušimą… Kartais dėl neatsargumo galima netekti gyvybės ir kalbu visiškai rimtai!
 5. Pirmoji pagalba susižeidus varpą! Smūgis tarp kojų – tai dar ne problema! | Ašvirtualiosstatybos.lt

Oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas užregistruoja sveikatos ante mortem ir post mortem patikrinimų rezultatus ir, jei diagnozuojamos 6 straipsnyje nurodytos žmogui perduodamos ligos, perduoda juos kompetentingoms veterinarijos institucijoms, atsakingoms už bandos, iš kurios tie gyvūnai yra kilę, priežiūrą, taip pat ir asmeniui, atsakingam už šią bandą.

Galvijus supjaustyti į dalis, mažesnes už nurodytąsias 3 straipsnio 1 dalies A skirsnyje, arba išimti kaulus arba smulkinti į dalis jų subproduktus leidžiama tik patvirtintose mėsos išpjaustymo įmonėse. Įmonės valdytojas, savininkas arba jo atstovas privalo padėti atlikti įmonės priežiūros darbus, ypač visus tvarkymo darbus, kurie, kaip manoma, yra būtini, ir turi aprūpinti priežiūros tarnybą visomis būtinomis darbo priemonėmis. Visų pirma oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui, atsakingam už priežiūrą, jis privalo pateikti informaciją apie į šią mėsos išpjaustymo įmonę atvežtos mėsos kilmės vietą.

Nepažeidžiant V skyriaus 19 poskyrio antros pastraipos nuostatų, mėsa, neatitinkanti šios Direktyvos 3 straipsnio 1 dalies B skirsnio b punkto reikalavimų, negalima laikyti patvirtintose mėsos išpjaustymo įmonėse, nebent tik tada, kai ji laikoma specialiuose saugojimui skirtuose plotuose; mėsa turi būti pjaustoma kitose vietose ir kitu laiku negu jei varpa per daug atšaldyta reikalavimus atitinkanti mėsa. Oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas turi turėti galimybę bet kuriuo metu jei varpa per daug atšaldyta patekti į visas saugojimo ir darbo patalpas, kad įsitikintų, jog griežtai laikomasi pirmiau pateiktų nuostatų.

Tik užbaigus nurodytus pjaustymo ir įpakavimo darbus, mėsa turi būti vežama į atitinkamas atšaldymo arba šaldymo patalpas, nurodytas III skyriaus 15 poskyrio a punkte; b į mėsos išpjaustymo patalpas išvežama mėsa turi būti patikrinta ir, jei reikia, apipjaustyta.

Tokiu atveju mėsa turi būti vežama tiesiai iš skerdyklos į mėsos išpjaustymo patalpą. Be to, skerdykla ir mėsos išpjaustymo patalpa turi būti pakankamai arti viena kitos ir tame pačiame jei varpa per daug atšaldyta bloke, kadangi mėsa iš vienos patalpos į kitą turi būti per vieną kartą pervežta iš skerdyklos ir nedelsiant supjaustyta. Tik užbaigus nurodytus pjaustymo ir įpakavimo darbus, mėsa turi būti vežama į atitinkamą atšaldymo kambarį; e Mėsa turi būti pjaustoma taip, kad nebūtų užteršta.

Visos kaulų skeveldros ir kraujo krešuliai pašalinami. Po supjaustymo mėsa, kuri nėra skirta maistui, dedama į 4 poskyrio d punkte nurodytas patalpas, konteinerius arba kambarius. Patvirtintas mėsos išpjaustymo įmones ir patvirtintus šaldymo saugyklas turi prižiūrėti oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas. Oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo priežiūros funkcijas sudaro: - šviežios mėsos įvežimo ir išvežimo priežiūra; - 47 poskyryje išvardytose įmonėse laikomos šviežios mėsos tikrinimas; - šviežios mėsos tikrinimas prieš pjaustymą ir išvežimą iš įmonių, nurodytų 47 poskyryje; - V skyriuje numatytos patalpų, priemonių ir įrankių švaros bei personalo higienos, taip pat personalo drabužiams taikomų reikalavimų laikymosi priežiūra; - visa kita priežiūra, kuri, oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo nuomone, yra reikalinga, kad būtų garantuotai laikomasi šios direktyvos reikalavimų.